Välkommen till Statistisk termodynamik med tillämpningar: FMFF05 (6hp)
 


Sammanfattning av kursinnehåll

Termodynamiken är en grundläggande fysikalisk teori som har tillämpningar inom de flesta områden av fysik och teknik. Syftet med kursen är att ge såväl tillämpningar som en bas för fortsatta studier inom bl a atom-, förbrännings- och fasta tillståndets fysik. Utgående från termodynamiken, vars grunder i statistisk form behandlas i kursens första del, får studenten tillämpa och fördjupa sina kunskaper genom att genomföra ett projekt. Projekten är kopplade till forskningsområden som starkt bidrar till kunskapsutvecklingen inom området hållbar utveckling, och anknyter till ett urval av SCB:s indikatorer: "Hållbar konsumtion och produktion", "Miljö och klimat" och "Global utveckling". Förståelse för och grundläggande kunskaper inom området är centralt för utvecklingen av det hållbara samhället.


Kurslitteratur

Kompendium "Statistisk Termodynamik" av Gunnar Ohlén säljes vid första föreläsningstillfället 3/9 kl 8.00-8.15 och kl 9.00-9.15.
Därefter finns det till försäljning hos Katarina Lindqvist, matematisk fysik. Pris: 150:- (vänligen exakt belopp eller Swish).

Vill läsa mer? "An introduction to thermal physics" av Daniel V. Schroeder.

Kursplan

Kursplan

Schema

Föreläsningarna börjar måndagen den 3 september 2018 kl. 8.15 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen.


Föreläsningar

Föreläsare: Marcus Dahlström (marcus.dahlstrom(at)matfys.lth.se)

Tider:

 • Måndag: 8-10, sal Rydberg
 • Torsdag: 13-15, sal Rydberg

Läsanvisningar för kompendium:

 • Vecka #1: s. 8 - 15
 • Vecka #2: s. 15 - 31
 • Vecka #3: s. 31 - 50
 • Vecka #4: s. 50 - 61
 • Vecka #5: s. 61 - 73
 • Vecka #6: s. 73 - 89
 • Vecka #7: Repetition

Repetition

Inspirationsföreläsning (OBS! Obligatorisk närvaro):

 • Föreläsare: Professor Thomas B. Johansson.
 • Föreläsningen ges måndagen den 26/11, 10:15 - 12:00 i Rydbergsalen.
 • Föreläsningsslidsen kommer kunna laddas ner här senare.
Thomas är regeringens särskilde utredare om Fossilfrihet på väg och har de senaste fem åren haft uppdraget som co-chair i Global Energy Assessments exekutivkommitté.


Övningar

Fredrik Brange, rum B313, ansvarar för övningarna.

Tider:

 • Notera att övningarna börjar den andra läsveckan.
 • Uppgifter:

  • Läsvecka 2: Sid. 16-17: 1-9, Sid. 93: 1-2
  • Läsvecka 3: Sid. 93: 3-6, Sid. 40-41: 1-8
  • Läsvecka 4: Sid. 53-54: 1-9
  • Läsvecka 5: Sid. 94: 7-9, Sid. 67 1-5
  • Läsvecka 6: Sid. 74: 1-4, Sid. 95-96: 10-12,15
  • Läsvecka 7: Sid. 90: 1-5, Sid. 95-96: 13-14

  Frågor för diskussioner på måndagsövningarna:


  Laborationer

  • Laborationerna och arbete före och efter är en del av examinationen
  • Förberedelseuppgifterna ska göras enskilt. Vid laborationens början ska Du redovisa förberedelseuppgifterna och kunna svara för dem. Det krävs relativt mycket inläsning så börja med detta arbete flera dagar innan laborationen!
  • Den som inte har förberett sig på ett tillfredsställande sätt får göra laborationen vid ett senare tillfälle efter godkänt, muntligt förhör av kursledaren.
  • Laborationsredogörelsen skrivs gemensamt av två teknologer och inlämnas senast en vecka efter laborationen i handledarens fack.

   Kretsprocesser:

  • Första laborationstillfället är tisdagen den 2 oktober kl. 15.00-19.00 och sista laborationstillfället är onsdagen den 17 oktober kl. 08.00-12.00.
   Anmälningslistor finns hos Marcus Dahlström på matematisk fysik.
  • Handledning för laborationen i Kretsprocesser finns här.
  • Matlab-program att använda till laborationen Kretsprocesser finns här.
  • Anvisningar för rapportskrivandet finns här.
  • Förbränning:

  • Laborationen i förbränning kommer att ske under perioden 12/11 - 23/11.
  • Instruktioner för inlämning av laborationsrapporten finns här. I samband med rapportinlämningen så ska ni bifoga två dokument som här finns elektroniskt, dels ett försättsblad med en inledning (här) och dels temperaturer och molfraktioner i aktuella flammor (här). Det finns också information om strålningskorrektion från termoelement (här).
  • Föreläsningen om förbränning ges måndagen den 5/11 kl. 10.15 - 12.00 i Rydbergsalen är en introduktion till laborationen. OH-kopior från föreläsningen finns här.
  • Vid föreläsningen kommer laborationshandledningen att delas ut. Den finns också här.
  • Observera att det finns obligatoriska uppgifter som ska göras före laborationstillfället.
  • Teckningslistan för laborationen sätts upp utanför kansliet på Fysiska institutionen (en trappa ner utanför sal Rydberg) i samband med föreläsningstillfället. Sista datum för anmälan för att garanteras plats på laborationen är den 8/11. Från den 9/11 kommer anmälningslistan att finnas utanför rum E314 i Enoch Thulin-laboratoriet.

  Projekt

  • Information om projektens innehåll finns här.
  • Riktlinjer för betygsättning, redogör för bedömningskriterier, och tips för det skriftliga arbetet och den muntliga presentationen ges här.
  • En föreläsning om vetenskapligt skrivande kommer att ges måndagen den 19/11 kl. 10.15-12.00 i Rydbergsalen. Syftet med denna föreläsning är att stödja rapportskrivningsprocessen. De bilder som visades på föreläsningen finns här.
  • Inlämning av den skriftliga rapporten sker senast onsdagen den 12 december kl. 23.59.
   Den ska då skickas som pdf eller word-fil till per-erik.bengtsson.lu@analys.urkund.se. Observera : ej ordinarie mailadress.
  • Muntlig redovisning av projekten kommer att ske måndagen den 17/12 kl. 13-18 eller onsdagen den 19/12 kl. 13-18. Presentationsschemat finns här.

  Övrigt

  • Formelblad : [PDF]
  • Ex-tenta : [PDF]
  • Stirlings formel : [PDF]
  • Antalet tillstånd i en ideal kvantgas med N partiklar : [PDF]
  Vid frågor om kursen, kontakta Marcus Dahlström